Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

 

27.08.2019 roku

 

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

 

„DROP” S.A. z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Al. Wojska Polskiego 1, 63-500 Ostrzeszów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Poznań  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112310 posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 25.010.608  zł, opłacony w całości, NIP 6221001627.

 

Ogłasza

 

sprzedaż nieruchomości rolnej o powierzchni 0,8300 ha, położonej na terenie województwa wielkopolskiego, powiat ostrowski, gmina Sieroszewice w miejscowości Latowice w obrębie ewidencyjnym 301707_2.0004, Latowice, działka o numerze ewidencyjnym 220, mapa 2 dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00084127/6.

 

Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 180.000 zł netto + VAT (słownie netto: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) + VAT.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie ofert na adres poczty elektronicznej sekretariat.drop@drosed.com.pl w terminie 5 tygodni od ukazania się ogłoszenia lub listownie na adres:

 

„DROP” S.A. w Ostrzeszowie ul. Al. Wojska Polskiego 1, 63 – 500 Ostrzeszów

 

„DROP” S.A. informuje, że sprzedaż nieruchomości opisanej powyżej podlega przepisom Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o kształtowaniu ustroju rolnego.